top of page

O mne

Volám sa Jakub Cerulík a som ICF akreditovaný somatický a životný kouč (Praha, Somatický koučing s.r.o), certifikovaný facilitátor terapeutického tanca (Brno, Move Art s.r.o.), choreograf a tanečný performer.

Vďaka dlhoročnej praxi v oblasti somatiky a embodimentu verím, že telo ukrýva odpovede na naše najhlbšie otázky a riešenia na naše najťažšie výzvy. Svojim klientom preto pomáham pri načúvaní tela ako podstatného zdroju informácií v procese rozhodovania sa, dosahovaní ich životných cieľov a regulovaní ich nervového systému.

Jakub Cerulík - Somatická Terapia

Moje vzdelanie

Počas štúdia Dejín umenia na Karlovej Univerzite v Prahe som študoval filozofiu a psychológiu umenia so zameraním na terapeutický presah umenia a rituálov rôznych období a kultúr. Počas štúdia Tanečného divadla a Performancie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave som si osvojil filozofiu somatiky a embodimentu skrze prístupy ako je labanová analýza pohybu, alexandrova technika, feldenkraisova metóda, bartenieff fundamentals, body-mind centering, skinner releasing technique, súčasný tanec a kontaktná improvizácia. Vo svojej umeleckej praxi som sa zameral na využitie expresívnych terapií (tanečne-pohybovej terapie, dramaterapie, psychodrámy) a koučingu pri tvorbe umeleckých diel a naopak využitiu umeleckých postupov a praktík pri práci na osobnostnom rozvoji. Neskôr, počas ICF akreditovaného výcviku v Somatickom Koučingu v Prahe a Facilitovaní Terapeutického Tanca v Brne, som si osvojil nehodnotiaci prístup a dôslednu prácu na zdrojoch klienta. Svoje vzdelávanie som priebežne dopĺňal a naďalej dopĺňam mnohými kurzami, workshopmi, seminármi, článkami a knihami zameranými na oblasť somatiky, embodimentu, tanca, psychológie a expresívnych terapií. Svoje koučovacie schopnosti naďalej rozvíjam pravideľnou supervíziou.

Pracujem integratívne so zážitkovo zameranými metodami využívajúcimi telo, dych, hlas, slovo, predstavu, predmet a priestor, pričom dlhodobým základom mojej praxe je kreatívna práca s princípmi somatiky a embodimentu v koučovacom procese. Prácou so seba-vyjadrovacími prostriedkami umožňujem klientom dotknúť sa hlbších urovní vedomia a prechodom od na myseľ-orientovaného rozhovoru ku komplexnejšiemu na telo-orientovanému zážitku vediem klientov k holisticky (telo, myseľ, emócie) informovaným rozhodnutiam a práci na sebe.

Hlavným zámerom mojej práce je priviesť ľudí do kontaktu s telom a jeho prirodzenou múdrosťou, ktorá je podstatným zdrojom informácií v procese rozhodovania sa a pri nachadzaní riešení na ceste za životnými snami.Ďalšie štúdium:

Psychológia osobnosti; Pozitívne psychologická intervencia; Psychologická metodológia; Úvod do koučingu

 • Karlová Univerzita v Prahe

 • Voliteľné predmety


Vizuálne Umenia - Intermédia

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Mgr. štúdium

 • Počas magisterského štúdia som získal znalosti o výtvarnom prejave a jeho využití v osobnostnom rozvoji prostredníctvom arteterapie, ktorá doplňa môj primárne na telo-orientovaný prístup.


Game Based Learning; Serious Gaming; Game Design & Gamification

 • Coursera (Online)

 • Absolvovanie online kurzov "Game Based Learning" , "Serious Gaming” a "Game Design & Gamification” ma priviedlo k viere že najefektívnejšou cestou v učení a sebarozvoji je cesta zaangažovanosti, zvedavosti a hravosti. Prostredníctvom princípov gamifikácie a herného dizajnu robím cestu osbnostného rastu zaujímavejšou a zábavejnejšou, čím podporujem motiváciu klientov pri dosahovaní ich dlhodobých životných cieľov.


E(a)ffective Communication

 • Erazmus+ YouthExchange Programme v Canet de Mar (Španielsko)


Healthy Lifestyle

 • Erazmus+ YouthExchange Programme v Iasi (Rumunsko)

Čo ponúkam?

 • Profesionálne sprevádzanie a podporu počas tvojho jedinečného procesu transformácie a sebarozvoja.

 • Dôraz na nehodnotiaci prístup a vytvorenie bezpečného a podporujúceho priestoru, kde môžeš slobodne vyjadriť a preskúmať všetky tvoje myšlienky, pocity a skúsenosti.

 • Prístup orientovaný na zdroje, so zameraním na pomoc pri objavovaní a využívaní tvojich prirodzených silných stránok a schopností podporujúcich tvoj osobný rast a prekonávanie výziev.

 • Odborné znalosti v oblasti somatiky a embodimentu, využité na posilnenie tvojho sebauvedomovania a holistického osobnostného rastu.

 • Doplnenie na myseľ-orientovaného rozhovoru bohatším na telo-orientovaným zážitkom, s cieľom podporenia komplexnej a udržateľnej transformácie.

 • Podporu interakcie nielen s hlbšími úrovňami tvojho vedomia, ale najmä s tvojím telom a jeho prirodzenou múdrosťou, ktorá môže byť významným zdrojom informácií v procese rozhodovania sa.

 • Využitie rôznych umeleckých médií a projektívnych techník na preniknutie do hlbších úrovní tvojho vedomia, prekonanie bariér logického myslenia a odomknutie tvojho plného transformačného potenciálu.

 • Prispôsobenie sa tvojmu preferovanému spôsobu komunikácie, či už prostredníctvom rozhovoru, tela, zvuku alebo výtvarného prejavu, zaručujúc tak individuálny prístup a väčšiu efektivitu v rámci našich individuálnych stretnutí.

bottom of page