top of page

Čo je embodiment?

Embodiment (stelesnenie) predstavuje proces, v ktorom sa mentálne koncepty, emócie a presvedčenia skúmajú, prejavujú a prežívajú skrze fyzickú podstatu tela. Je to vedomá prax, ktorá umožňuje vnútorným stavom nadobudnúť telesnú formu v podobe pohybu, gesta, držania tela, interakcie s okolím apod.

V rámci embodimentu klient prekračuje hranice intelektuálneho chápania určitej témy a využíva telo ako médium pre hlbšie pochopenie a vyjadrenie konceptov a stavov spojených s ňou. Napríklad pri práci s témou slobody je klient pozvaný k tomu aby slobodu fyzicky stvárnil, telesne sa do nej obliekol a pochopil čo preňho sloboda znamená na telesnej úrovni. Vďaka tomu získava nové skúsenosti a pohľady na danú tému, pričom pochopenie prichádza nie len na úrovni rozumu ale aj na úrovni tela. Prichádza k integrácií naučenej teórie do žitej praxe.

Embodiment je teda proces premenenia neviditeľného na viditeľné, nehmatateľného na hmatateľné, mysleného na žité. Je to proces transformácie, ktorý spája myšlienku s akciou a prevádza vnútorný svet jednotlivca do hmatateľnej reality jeho konania a správania.

Čo ti môže embodiment priniesť?

  • Schopnosť aplikovať teóriu do praxe a premeniť naučené teoretické poznatky na konkrétne životné skúsenosti

  • Nástroje a metódy získavania nových schopností a znalostí cez aktívne stelesňovanie

  • Preskúmanie tvojích myšlienok, pocitov a presvedčení prostredníctvom práce s telom

  • Zlepšenie v schopnosti vyjadrovania a spracovávania emócií prostredníctvom telesného prejavu

  • Upevnenie nových pozitívnych vzorcov a emócií v telesnej pamäti s cieľom trvalej a udržateľnej zmeny

  • Zvýšenie telesnej a emocionálnej vitality

bottom of page