top of page

Čo je somatika?

Somatika je oblasť holistickej práce s telom, zdôrazňujúca dôležitosť telesného vnímania a prežívania. Vychádza z poznania, že telo (soma) je prostredie plné fyziologických procesov, ktoré nám ponúkajú hlbší vhľad do emočného prežívania, ľudskej osobnosti a jej transforrmácie. Verí, že zmena na úrovni tela vedie k zmene na úrovní myšlienok a emócií.

Somatická prax zahŕňa vedomý pohyb, dotyk, manipuláciu s telom, prácu s dychom a sústredenú pozornosť na telesné prežívanie. Somatika v kontexte pohybovej prípravy a fyzioterapie sa zameriava na uvoľňovanie telesného napätia, zlepšenie rozsahu pohybu, osvojenie funkčných spôsobov pohybu, zvýšenie zmyslového vnímania a rozvoj hlbokého zmyslu pre prítomnosť a sebauvedomovanie tela. Somatika v kontexte osobnostného rozvoja využíva okrem toho aj pamäť tela ako vstupnú bránu k telesným a pohybovým zdrojom regulácie nervového systému ako predpokladu efektívneho uvoľňovania nadmärného emočného napätia a zvládania stresujúcich situácií. Hlavným cieľom somatiky v kontexte osobnostného rozvoja je umožniť klientovi naladiť sa na vlastné telesné rytmy a potreby, podporiť v nom pocit autonómie a schopnosti seba-regulácie. Telesná skúsenosť v rámci somatiky sprostredkúva mimo iné aj referenčnú skúsenosť, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti a ktorú klient môže preniesť a aplikovať aj do iných oblastí svojho života. 
 

Somatika je cesta, na ktorej sa klient učí vnímať a interpretovať jemné signály svojho tela, efektívne na ne reagovať a vďaka tomu nadobúdať väčšiu slobodu a autenticitu vo svojom prejave a prežívaní. Cesta, vďaka ktorej môže klient zažiť uvoľnenie emočného a telesného napätia, zväčšenie rozsahu telesného pohybu a rozsahu emočného prežívania, zvýšenie emočnej odolnosti voči stresorom a záťažovým situáciam, zmenu vzorcov správania a stabilziáciu emocionálnej rovnováhy prostredníctvom nadobudnutých techník stimulácie a ukľudnenia.

Čo ti môže somatika priniesť?

  • Včasné rozoznanie telesných signálov upozorňujúcich na nadmernú záťaž, stresory a spúšťače potenciálne re-traumatizujúcich skúseností

  • Schopnosti regulácie nervového systému pre lepšie zvládanie dlhodobého stresu a úzkosti

  • Stratégie zvládania akútne náročných a stresujúcich situácií

  • Zvýšenie odolnosti a adaptácie vďaka posilneniu vnútorných zdrojov

  • Zlepšenie telesného a zmyslového vnímania, vedúce k hlbšiemu prepojeniu s prítomnosťou

  • Načúvanie a porozumenie jazyku tela, jeho signálom a potrebám

bottom of page